Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles: de met ouderlijke zorg belaste ouder of voogd
De leerling: de persoon die bijles ontvangt
De bijlesdocent: De docent die de bijlessen verzorgt.
Een E-Book lesboek: digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd.
Een hardcopy lesboek: een zaak als bedoeld in art 3:2 BW.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Bijlesmeester en de verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles waarop De Bijlesmeester deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De Bijlesmeester is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de bijlesdiensten en opzegtermijn
3.1. De Bijlesmeester voert naar beste inzicht en vermogen zijn werkzaamheden uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
3.2. Opzeggen is mogelijk onder de volgende voorwaarden. De strippenkaart is geldig voor 3, 6 of 12 maanden. Na afloop van deze periode heeft u contact met de organisatie en spreekt u het vervolg af.
3.3. Het is mogelijk om de geldigheid van de strippenkaart tijdens de maanden juli en augustus te pauzeren, u kunt de resterende duur dan na de zomervakantie gebruiken. Bijvoorbeeld: U sluit begin juni een 3 maanden strippenkaart af; u neemt 1 maand bijles voor de zomervakantie en de resterende 2 maanden worden na de zomervakantie gebruikt.

3.4 Bij het afnemen van bijles zonder strippenkaart geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4. Communicatie
4.1. Communicatie omtrent veranderingen in de bijlessen gaat in elk geval met de contactpersoon van De Bijlesmeester van de verantwoordelijke ouder(s) voor de bijlessen.
4.2 Het plannen van vervolglessen kan direct gecommuniceerd worden met de docenten. Hieronder wordt ook verstaan het plannen van extra (of langere) bijlessen. Voor uitbreiding van het aantal vakken, aantal uren per maand of andere soortgelijke zaken wordt met de contactpersoon van De Bijlesmeester overlegd.

Artikel 5. Bijlessen
5.1. Bijlessen en individuele begeleiding vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra lessen in te voegen voor toetsweken.
5.2. In principe vinden de bijlessen plaats bij de leerling aan huis, indien hij/zij dit wenst kan er ook worden afgesproken op een openbare locatie.
5.3. De Bijlesmeester streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen en individuele begeleiding.
5.4. Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.5) een les verzuimt, is De Bijlesmeester gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen.
5.5. In geval van ziekte van de leerling dient de leerling zich 48 uur voor aanvang van de les of huiswerkbegeleiding schriftelijk af te melden bij docent én organisatie en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan is de Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles het totale tarief van de betreffende les verschuldigd aan De Bijlesmeester.
5.6. Indien De Bijlesmeester bemerkt dat er lessen buiten weten van de organisatie om worden gegeven door de docent van De Bijlesmeester of derden die zonder De Bijlesmeester niet in contact waren gekomen met de Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles, is De Bijlesmeester gerechtigd de Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles een boete op te leggen van een tienvoud van het op dat moment geldende uurtarief.
5.7. In geval een docent om onverhoopte redenen moet stoppen met het geven van de bijlessen, zoekt  De Bijlesmeester z.s.m. naar een vervangende docent en wordt de geldigheidsduur van de strippenkaart zo nodig verlengd met het aantal weken dat de leerling heeft moeten wachten op een nieuwe docent.

5.8 De inschrijving van de ouder is compleet na akkoord voor het zoeken van een docent. De bijbehorende inschrijvingskosten zijn vanaf dit moment van toepassing.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1. De Bijlesmeester behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2. Alle door De Bijlesmeester verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, adviezen, brochures, rapporten, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles en de bijlesdocent en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Bijlesmeester worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
6.3. Lesmateriaal van De Bijlesmeester, waaronder begrepen: oefenbladen, oefenboeken en E-Books, zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

6.4 Het lesmateriaal van De Bijlesmeester dat zich online bevindt(E-books) dient bij aankoop gedownload te worden. De links hiervan kunnen worden aangepast of komen te vervallen.

Artikel 7. Hoogte van de prijs
7.1 De Bijlesmeester werkt met strippenkaarten waarbij een termijn en een aantal uur bijles per maand wordt gekozen.
7.2 Iedere maand krijgt De Bijlesmeester van de bijlesdocent door hoeveel uur er les is gegeven bij een leerling. Deze uren worden van de strippenkaart gebruikt. Zodra de strippenkaart bijna vol is, wordt contact opgenomen voor het afspreken van het vervolg van de bijlessen.
7.3 De uurprijs van De Bijlesmeester varieert van €19 tot €35 afhankelijk van de gekozen strippenkaart.

7.4 Als niet alle bijlessen van de strippenkaart hebben plaatsgevonden kan hiervoor geen geld geretourneerd worden. Wel kunt u in overleg de mogelijkheid krijgen om de bijlessen op een later moment te laten plaats vinden of eventueel door een andere leerling af te laten nemen.

7.6 De uurprijs van de bijlessen zonder strippenkaart worden bepaald a.d.h.v een schalensysteem zoals gepubliceerd op de website.
7.5 De Bijlesmeester hanteert een tevredenheidsgarantie, dit houdt in dat het eerste lesuur (60 minuten) niet in rekening wordt gebracht indien de leerling of de ouder niet tevreden is met deze les. Dit dient door de ouder zelf binnen maximaal 24 uur aan de organisatie per mail te worden doorgegeven. Wij gaan dan op zoek naar een andere docent. Vanaf het tweede lesuur wordt automatisch aangenomen dat er tevredenheid is over de lessen. De verantwoordelijke ouder voor de bijles is vanaf dit moment verplicht de kosten van de lessen te betalen.
7.6 De Bijlesmeester hanteert naast de eenmalige inschrijfkosten en uurtarieven geen overige kosten (geen reiskosten, geen jaarlijkse kosten). Verder komt er geen BTW bovenop uurtarieven aangezien de bijlessen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 8. Betaling
8.1. Maandelijks wordt vooraf een factuur per mail naar het emailadres van de verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles gestuurd met de kosten van de bijlessen van die maand. De betaling vindt plaats via automatische incasso dan wel via bankoverschrijving.
8.2. De machtiging voor de automatische incasso dient via digitale weg afgegeven te worden. De verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles ontvangt hiervoor een email.
8.3. Indien de ouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde

termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt De Bijlesmeester B.V de ouder een betalingsherinnering waarin zij de ouder de

mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de

ouder niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft

betaald, is de ouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.4. Indien de ouder het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig

heeft betaald, dan is De Bijlesmeester B.V gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat De Bijlesmeester B.V het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.5. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke)

administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering

zal de ouder in rekening gebracht worden in overeenstemming met

het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.6. Indien De Bijlesmeester B.V overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit

voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten)

voor rekening van de ouder
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor schade die door zijn docenten wordt veroorzaakt.
9.2 De verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles zijn medeverantwoordelijk voor het adequaat inschatten van de bijlesdocent op inhoudelijk, sociaal vlak en emotioneel vlak. De Bijlesmeester voert naar beste inzicht de selectie van de docent uit, maar draagt hier geen verantwoordelijkheid over. Indien de bijlesdocent om wat voor manier dan ook na het eerste lesuur als niet adequaat wordt beschouwd, hoeft er niet betaald te worden, omdat dit onder de tevredenheidsgarantie van De Bijlesmeester valt.
9.3. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling, ook niet indien de les op een andere locatie dan thuis wordt gegeven.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Bijlesmeester geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Bijlesmeester niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van De Bijlesmeester wordt daaronder begrepen.
10.2. De Bijlesmeester heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat De Bijlesmeester haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Bijlesmeester opgeschort.
10.4.Indien De Bijlesmeester bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1. Op elke overeenkomst tussen De Bijlesmeester en de verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bijlesdocenten
12.1. Bijlesdocenten dienen volledig transparant te zijn over de gegeven bijlesuren en zijn verplicht al hun uren door te geven aan De Bijlesmeester van elke les die direct of indirect gegeven wordt n.a.v. het contact met De Bijlesmeester. Indien dit niet gebeurd is De Bijlesmeester gerechtigd alle uitbetalingen terug te vorderen en gelden alle in het opgestuurde contract genoemde zaken betreffende boetes, ook indien het contract niet is ondertekend.

Artikel 13. Geschillenregeling
13.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 14. Lesmateriaal

14.1 Onder een E-Book lesboek wordt verstaan digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd. De levering van een E-Book lesboek is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

14.2 Het staat de consument vrij om de koopovereenkomst van een hardcopy lesboek te ontbinden binnen 14 dagen door een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de Bijlesmeester. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak. De terugzending geschiedt onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring van ontbinding. De consument, die is overgegaan tot een ontbinding, is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige nakoming van de verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen hardcopy lesboeken.