Algemene Voorwaarden De Bijlesmeester Nederland

Besloten vennootschap met gewone structuur De Bijlesmeester (hierna: De Bijlesmeester) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69553416 en is gevestigd aan Prinsengracht 701H (1017JV) te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of tot het verrichten van Diensten door De Bijlesmeester.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hieronder wordt tevens verstaan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van een Leerling die de Overeenkomst aangaan De Bijlesmeester.
 5. Diensten: de Diensten die De Bijlesmeester aanbiedt zijn (online) bijlessen op gebied van basis- en midden onderwijs alsmede huiswerkbegeleiding.
 6. De Bijlesmeester: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt
 7. Leerling: het minderjarige kind dat feitelijk deelneemt aan de (online) bijlessen. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen De Bijlesmeester en Opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Leerling voor zover Leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt.
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die De Bijlesmeester heeft aangesteld, projecten aan De Bijlesmeester heeft verleend voor Diensten die door De Bijlesmeester worden uitgevoerd, of waaraan De Bijlesmeester een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Opdrachtgever gekocht zijn van De Bijlesmeester en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De Bijlesmeester, alsmede voorstellen van De Bijlesmeester voor Diensten die door De Bijlesmeester aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De Bijlesmeester waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Producten: de Producten die door De Bijlesmeester worden aangeboden zijn (digitale) oefenmaterialen.
 11. Pakket: het Pakket waarmee Opdrachtgever zijnde een Consument het termijn en het aantal uren kiest voor de Dienst.
 12. Onderwijsmateriaal: de met de opdracht gerelateerde materialen zoals les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, die door De Bijlesmeester worden verstrekt aan Opdrachtgever/Leerling.
 13. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Strippenkaart te gebruiken voor de Diensten van De Bijlesmeester.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Bijlesmeester, elke Overeenkomst tussen De Bijlesmeester en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of Product die door De Bijlesmeester wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Bijlesmeester aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Bijlesmeester is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval De Bijlesmeester niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door De Bijlesmeester gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. De Bijlesmeester is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Bijlesmeester het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor De Bijlesmeester gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen De Bijlesmeester niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). De Bijlesmeester kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van De Bijlesmeester zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Bijlesmeester heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan De Bijlesmeester te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. In geval van particuliere begeleiding komt de Overeenkomst tot stand door middel van een telefonisch of per e-mail akkoord op de strippenkaart.
 3. Het Aanbod ten aanzien van de verkoop van Producten wordt door Opdrachtgever aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.
 4. De Bijlesmeester heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 5. De Bijlesmeester is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 7. Elke Overeenkomst die met De Bijlesmeester wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan De Bijlesmeester wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met De Bijlesmeester is verbonden.
 8. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij De Bijlesmeester met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 9. 8. Indien herroeping van toepassing is ten aanzien van de verkoop van het Product, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever. In het geval van digitale producten is het herroepingsrecht uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Consument, indien Opdrachtgever zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.
 10. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die De Bijlesmeester van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als De Bijlesmeester kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover De Bijlesmeester ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever 50% van het totale offertebedrag verschuldigd (dit in verband met de voorbereidingskosten die De Bijlesmeester heeft gemaakt) en de reeds gegeven lesuren tegen het schriftelijk overeengekomen uurtarief. De urenregistratie van De Bijlesmeester is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als De Bijlesmeester kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Bijlesmeester nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Pakketten Consument

 1. Er zijn 3 standaardpakketten (30, 45 en 60 uur begeleiding). Ieder pakket is 12 maanden geldig vanaf het moment waarop de klant het pakket bevestigd heeft.
 2. het 30 uur Pakket is 12 maanden geldig. Na afloop van deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met De Bijlesmeester teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken;
 3. het 45 uur Pakket is 12 maanden geldig;
 4. het 60 uur Pakket is 12 maanden geldig.

Na afloop van bovengenoemde periodes dient Opdrachtgever contact op te nemen met De Bijlesmeester teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken.

 • De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart één jaar na aanschaf van de Strippenkaart.
 • In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, is De Bijlesmeester gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien er sprake is van annulering van losse lessen, is De Bijlesmeester gerechtigd om de gereserveerde uren in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. De Bijlesmeester zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Bijlesmeester staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan De Bijlesmeester de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Bijlesmeester aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Bijlesmeester heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is De Bijlesmeester niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Bijlesmeester, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. De Bijlesmeester is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt De Bijlesmeester Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is De Bijlesmeester aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door De Bijlesmeester of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft De Bijlesmeester recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf is niet gerechtigd reeds geplande bijlessen en/of begeleiding te annuleren en/of te verplaatsen. Opdrachtgever kan slechts na uitdrukkelijk en schriftelijk overleg een gedeelte verplaatsen. Opdrachtgever blijft gelet op het bepaalde in art. 7:411 BW verplicht tot een volledige vergoeding van de afgenomen en ingeplande diensten.
 9. Het overeengekomen aantal uren in de offerte worden te allen tijde volledig ingezet, behoudens in het geval De Bijlesmeester aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een tekort. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft in een dergelijke situatie recht op restitutie van de niet ingezette uren.
 10. Het is niet mogelijk om de overeengekomen uren en/of de looptijd van de begeleiding na ondertekening van de offerte aan te passen, tenzij schriftelijk toestemming is gegeven door Roi Rigler.
 11. De ingezette uren kunnen door De Bijlesmeester opgeschort worden indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie.
 12. Voor de Opdrachtgever is het verplicht om in het geval van een overmachtssituatie, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie, de begeleiding over te zetten naar online. De online begeleiding wordt zo snel mogelijk door De Bijlesmeester opgezet. De weken waarin de lessen stil hebben gelegen, worden wel door De Bijlesmeester in rekening gebracht. Zodra het weer mogelijk is, zullen de lessen weer fysiek voortgezet worden.

 

Artikel 8 – Adviezen

 1. De Bijlesmeester kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal De Bijlesmeester de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door De Bijlesmeester verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van De Bijlesmeester verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien De Bijlesmeester wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door De Bijlesmeester gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van De Bijlesmeester kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 9 – Bijles en/of huiswerkbegeleiding

 1. De bijles en/of begeleiding vindt plaats op locatie van Opdrachtgever en/of Leerling, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de bijles en/of begeleiding vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: een werkruimte, bureau, schrijfmateriaal en meer. Indien een les niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Bijlesmeester is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de les.
 2. De bijles en/of begeleiding kan tevens online plaatvinden via bijvoorbeeld Teams, Zoom of Skype.
 3. Wanneer de bijles en/of begeleiding plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt De Bijlesmeester ervoor dat het voor Opdrachtgever duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende de les zal plaatsvinden. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen en/of begeleiding worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra lessen in te voegen voor bijvoorbeeld toetsweken.
 4. Indien Leerling niet komt opdagen voor de bijles en/of begeleiding, is De Bijlesmeester gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Leerling en/of Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 5. In geval van ziekte van de Leerling dient de Leerling zich 48 uur voor aanvang van de les of begeleiding schriftelijk af te melden bij De Bijlesmeester. Leerling en/of Opdrachtgever dient een nieuwe les in te plannen. Bij gebreke hiervan is De Bijlesmeester gerechtigd het totale bedrag van de desbetreffende les in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 6. De Bijlesmeester is gerechtigd de bijles en/of begeleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum bij overmacht en/of ziekte van De Bijlesmeester. Opdrachtgever, dan wel Leerling en De Bijlesmeester zullen hierover in overleg treden.
 7. De inhoud van de door De Bijlesmeester aangeboden bijles en/of begeleiding en de gedurende de lessen verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal De Bijlesmeester de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De bijles en/of wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Leerling.
 8. Opdrachtgever zal De Bijlesmeester schriftelijk en/of mondeling voorafgaand aan de aanvang van de bijles en/of begeleiding alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst.
 9. Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de studiecoaching in sterke mate wordt geschaad, kan door De Bijlesmeester van (voortzetting van) deelname aan de les en/of begeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Het resultaat van de les en/of begeleiding is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de les en/of begeleiding. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Leerlingen dit voor aanvang te hebben voltooid.
 11. De Bijlesmeester stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de bijles en/of begeleiding tijdig ter beschikking. Indien Opdrachtgever een proefles heeft gehad en besluit om de Overeenkomst op te zeggen dient Opdrachtgever het door De Bijlesmeester verstrekte materiaal te retourneren. De kosten van retourneren komt voor rekening van Opdrachtgever.
 12. De Bijlesmeester kan een bijles/begeleiding op locatie in onderling overleg met Opdrachtgever omzetten in een online bijles (en vice versa). De Bijlesmeester is hierbij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 13. De Bijlesmeester is gerechtigd de bijles/begeleiding op locatie om te zetten naar een online bijles indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een epidemie en/of pandemie. De overeengekomen uren dienen uiterlijk in augustus ingezet te worden door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.

 

Artikel 10 – Verzending Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De Bijlesmeester of er door andere omstandigheden buiten de macht van De Bijlesmeester enige vertraging ontstaat, heeft De Bijlesmeester recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient De Bijlesmeester schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. In het geval van de koop van digitale producten ontvang Opdrachtgever na betaling een link per e-mail waar hij het digitale product kan downloaden. Opdrachtgever dient het digitale product op te slaan op een duurzame gegevensdragen. Hierbij dient Opdrachtgever er zich van bewust te zijn, dat deze link maar vijf keer gebruikt kan worden. Zodra Koper het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen.
 3. De zakelijke Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Bijlesmeester gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Producten worden bezorgd door De Bijlesmeester of een externe vervoerder is De Bijlesmeester, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien De Bijlesmeester gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan De Bijlesmeester ter beschikking heeft gesteld.
 7. De Bijlesmeester behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 11 – Verpakking en transport

 1. De Bijlesmeester verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 12 – Onderzoek, reclamaties

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. De Bijlesmeester erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan De Bijlesmeester te worden gemeld op lesmateriaal@debijlesmeester.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bijlesmeester op de wijze zoals door De Bijlesmeester aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan De Bijlesmeester, conform de retour instructies van De Bijlesmeester. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. De Bijlesmeester is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan De Bijlesmeester te wijten is, zal De Bijlesmeester na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op De Bijlesmeester.

 

Artikel 13 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door De Bijlesmeester verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Bijlesmeester niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. De Bijlesmeester is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is De Bijlesmeester verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door De Bijlesmeester voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. De Bijlesmeester kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Bijlesmeester gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De Bijlesmeester.
 4. Leerling is verplicht om tijdig en voorbereid op de afspraak te verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Bijlesmeester is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van De Bijlesmeester, De Bijlesmeester een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de van overheidswege opgelegde btw-tarieven.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw getoond.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop De Bijlesmeester geen invloed heeft, kan De Bijlesmeester deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Bijlesmeester haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. De kosten van het Pakket (consument) worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Opdrachtgever dient De Bijlesmeester hiervoor toestemming te geven. Het is ook mogelijk om het bedrag vooraf in een keer te voldoen.
 7. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient het verschuldigde bedrag in een termijn voorafgaand aan de start van de begeleiding te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn betreft 21 dagen (vanaf het moment van schriftelijk of mondeling akkoord).
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling achteraf geschiedt.
 10. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 11. De Bijlesmeester is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 13. Indien De Bijlesmeester meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 14. In het geval dat een samenwerking tussen Opdrachtgever en De Bijlesmeester tussentijds wordt ontbonden zal De Bijlesmeester een creditfactuur toesturen (indien van toepassing). Deze creditfactuur wordt binnen 60 dagen, na het versturen van de creditfactuur, voldaan door De Bijlesmeester.

 

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 21 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Bijlesmeester zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien De Bijlesmeester meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover Opdrachtgever geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door De Bijlesmeester geleverde zaken, eigendom van De Bijlesmeester totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met De Bijlesmeester gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht De Bijlesmeester zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat De Bijlesmeester haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan De Bijlesmeester of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Bijlesmeester zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. De Bijlesmeester heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Producten, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van De Bijlesmeester. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal De Bijlesmeester zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan De Bijlesmeester worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Garantie

De Bijlesmeester staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. De Bijlesmeester gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Bijlesmeester de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De Bijlesmeester verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De Bijlesmeester tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien De Bijlesmeester op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

 1. De Bijlesmeester heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor De Bijlesmeester gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. De Bijlesmeester is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. De Bijlesmeester is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. Voorts is De Bijlesmeester bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. De Bijlesmeester is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Bijlesmeester op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer De Bijlesmeester de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om De Bijlesmeester te vergoeden voor elk financieel verlies dat De Bijlesmeester lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 8. De Bijlesmeester behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 21 – Overmacht

 1. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van De Bijlesmeester, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan De Bijlesmeester zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van De Bijlesmeester (xi) brand, (xii) epidemieën en/of pandemieën en (xiii) overige situaties die naar het oordeel van De Bijlesmeester buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. De Bijlesmeester heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Bijlesmeester haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover De Bijlesmeester ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Bijlesmeester gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van De Bijlesmeester alleen geacht te bestaan indien De Bijlesmeester dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Bijlesmeester, is De Bijlesmeester uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De Bijlesmeester binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Bijlesmeester deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat De Bijlesmeester in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door De Bijlesmeester leidt tot aansprakelijkheid van De Bijlesmeester, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens De Bijlesmeester. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. De Bijlesmeester sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart De Bijlesmeester voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door De Bijlesmeester geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van De Bijlesmeester.
 6. Enige door De Bijlesmeester opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van De Bijlesmeester.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van De Bijlesmeester is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van De Bijlesmeester opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van De Bijlesmeester. De Bijlesmeester is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is De Bijlesmeester nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in De Bijlesmeester haar eigen advies.
 9. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is verantwoordelijk voor ongevallen die tijdens de begeleiding plaatsvinden. De Bijlesmeester is hier nimmer aansprakelijk voor.
 10. De Bijlesmeester staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Bijlesmeester verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 12. De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. De Bijlesmeester levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Bijlesmeester vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Bijlesmeester binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van De Bijlesmeester.

 

Artikel 23 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van De Bijlesmeester verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

 

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. De Bijlesmeester en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan De Bijlesmeester bekend gemaakt is en/of op andere wijze door De Bijlesmeester is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door De Bijlesmeester opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht De Bijlesmeester steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien De Bijlesmeester op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en De Bijlesmeester zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Bijlesmeester niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door De Bijlesmeester aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van De Bijlesmeester vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal De Bijlesmeester vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van De Bijlesmeester is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen De Bijlesmeester en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 25 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van De Bijlesmeester waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten berusten uitsluitend bij De Bijlesmeester en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van De Bijlesmeester worden overgedragen aan Opdrachtgever, is De Bijlesmeester gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van De Bijlesmeester rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bijlesmeester. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door De Bijlesmeester opgeleverde zaken, dient De Bijlesmeester expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Bijlesmeester rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 26 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan De Bijlesmeester verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Bijlesmeester zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart De Bijlesmeester van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart De Bijlesmeester voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Bijlesmeester voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Bijlesmeester verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 27 – Boetebeding

Bij overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De Bijlesmeester of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@bijlesmeester.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Bijlesmeester de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. De Bijlesmeester zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen De Bijlesmeester en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Bijlesmeester heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Bijlesmeester en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 27 januari 2021